Kreisā mala
Labā mala
Bakalaura studiju nolikums
Šeit pieejams Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura studiju nolikums, kas nosaka Mākslas akadēmijas bakalaura augstākās izglītības programmas galvenos mērķus, struktūras principus un organizēšanas vispārējos principus.
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS
BAKALAURA STUDIJU
NOLIKUMS

Vispārējie nosacījumi
1. Latvijas Mākslas akadēmijas (turpmāk – LMA) nolikums par bakalaura studijām nosaka LMA bakalaura augstākās izglītības programmas (pirmā cikla, pamatstudiju) galvenos mērķus, struktūras principus un organizēšanas vispārējos principus.

2. Bakalaura studiju programmas nosaukums, studiju ilgums un programmas vispārējā struktūra tiek noteikta ar LMA Senāta lēmumu un apstiprināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. Pabeigtas bakalaura studijas apliecina Bakalaura diploms un diploma pielikums, kas dod tiesības pretendēt uz studiju turpināšanu otrā cikla (maģistra) augstākās izglītības programmās .

Mērķi un organizācija
4. LMA bakalaura studiju galvenais mērķis ir radīt priekšnosacījumus studijām, pētniecībai un profesionālajai darbībai mākslas nozarēs.

5. Bakalaura studiju programmas saturs ir organizēts tādā veidā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu mākslas nozaru vispārējo izteiksmes principu apgūšanu, iespēju specializēties noteiktā mākslas apakšnozarē un apgūt profesionālās pieredzes pamatus, apgūt nozares teorētiskos pamatus, radot iespēju turpināt izglītību maģistra augstākās izglītības programmās.

6. LMA bakalaura studiju saturs tiek organizēts mākslas nozaru programmu ietvaros, kuras ietver apakšnozaru (specializāciju) programmas, saskaņā ar Senāta lēmumu. Par attiecīgo nozaru un apakšnozaru programmu realizāciju un attīstību ir atbildīgas konkrētas LMA nodaļas un tajās ietilpstošās katedras.

7. Bakalaura studiju apjoma plānojumu un nodarbību sarakstu apstiprina Senāts. Nodaļas plāno un apstiprina tās kompetencē esošo, speciālo priekšmetu nodarbību sarakstus saskaņā ar Senāta apstiprināto nodarbību plānu.

8. Studiju priekšmeti tiek grupēti atbilstoši Senāta apstiprinātai kārtībai un normatīvo aktu prasībām.

Studiju struktūra un apjoms
9. Bakalaura programmas ietvarstruktūru veido noteikta tipa vai ievirzes priekšmeti vai priekšmetu grupas (moduļi).

10. Bakalaura programmas laika un satura apjoms tiek izteikts kredītpunktos, saskaņā ar valsts noteikto kārtību. Katras nozares programmai ir noteikta studiju priekšmetu struktūra, kas ir kopīga visām nodaļas apakšnozaru programmām.

11. Katram bakalaura studiju priekšmetam vai priekšmetu grupai ir apstiprināts noteikts kredītpunktu apjoms.          

12. Bakalaura programmas pēdējā semestrī tiek izstrādāts bakalaura darbs, kura izstrādes vispārējos nosacījumus apstiprina Senāts. Bakalaura darbu vērtē Senāta apstiprinātā kārtībā.

13. Bakalaura studiju programmas priekšmeti tiek iedalīti obligātajos, obligātās izvēles un brīvās izvēles studiju priekšmetu blokos.

14. Bakalaura studiju programmas obligāto priekšmetu apjoms ir ne vairāk kā 60% no apstiprinātā programmas apjoma. Obligātajos priekšmetos ietilpst tie studiju priekšmeti vai priekšmetu grupas, kuras veido attiecīgās nozares un apakšnozares būtiski nozīmīgo saturu. Obligāto priekšmetu sarakstu pēc attiecīgās nodaļas ieteikuma apstiprina Senāts.

15. Starptautisko studiju programmu, kuras notiek saskaņā ar LMA noslēgtajiem sadarbības līgumiem, saturs ir pielīdzināmas studijām LMA.

Uzņemšana
16. Uzņemšanu Bakalaura programmā nodrošina LMA Uzņemšanas komisija. Speciālo iestājpārbaudījumu rezultātus izvērtē Bakalaura studiju padome, kuru vada LMA prorektors - komisijas priekšsēdētājs, par Bakalaura programmu atbildīgais LMA darbinieks/darbiniece un visu nodaļu vadītāji. Nodaļu vadītāji, Bakalaura studiju padomē izvērtējot iestājpārbaudījumu rezultātus, pārstāv nodaļā ietilpstošo katedru viedokli, kurš tiek izstrādāts nodaļas sanāksmē. Rektors ar rīkojumu apstiprina Bakalaura studiju padomes lēmumu par studējošo uzņemšanu un imatrikulāciju LMA.


Izstrādāts uz Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas 1995. gadā izstrādātā un apstiprinātā LR mākslas bakalaura standarta, uz 2001. un 2004. gada bakalaura studiju nolikuma pamata.