Kreisā mala
Labā mala
Doktorantūras nolikums
Šeit pieejams Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras nolikums.
Nolikuma grozījumi apstiprināti
Latvijas Mākslas akadēmijas
2014. gada 16. maija Senāta sēdē; protokols Nr. 6 


LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS
DOKTORANTŪRAS
N O L I K U M S
      

I.  VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
1. Latvijas Mākslas akadēmijas (turpmāk LMA vai Akadēmija) Doktorantūras darbība notiek saskaņā Latvijas Republikas Augstskolu likumu, likumu „Par zinātnisko darbību” un LR Ministru kabineta noteikumiem „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”  (Nr. 1001 2005. gada 27. decembrī).

2. LMA Doktorantūra darbojas Akadēmijas ietvaros mākslas zinātnes nozarē.

3. LMA Doktorantūras darbības galvenais uzdevums ir augstākās kvalifikācijas studiju nodrošināšana māksliniekiem, mākslas zinātniekiem un speciālistiem ar ievirzi humanitāro zinātņu jomā.

4. LMA Doktorantūras studijas vada Doktorantūras vadītājs un Latvijas Mākslas akadēmijas un pieaicinātie attiecīgo nozaru pieredzes bagātākie speciālisti – zinātņu doktori un profesori.

5. Lai iestātos LMA Doktorantūrā ir jābūt mākslas vai humanitāro zinātņu maģistra grādam atbilstoši LR tiesību aktiem.

6. Pretendentam uz studiju vietu Doktorantūrā un doktoranta statusu ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:
• iesniegums pēc noteiktas formas;
• maģistra diploma kopija;
• CV (norādot arī vidējo izglītību);
• 3 fotokartītes (3x4 cm);
• zinātnisko darbu – publikāciju saraksts, ja tādas ir;
• promocijas darba tēmas pieteikums – teksts (apjoms ap 40 000 rakstu zīmēm jeb 20-22 lappusēm (ar 1800 zīmēm lappusē) 14 punktu šriftā) ar ieskatu pieteiktajā disertācijas tēmas problemātikā;
• pases kopija.

7. LMA Doktorantūrā studijas notiek klātienē trīs gadus ilgā kursā.
Doktorantiem tiek maksātas stipendijas atbilstoši LMA Nolikumam par stipendijām un viņi var pretendēt uz kredītam pielīdzināto stipendiju atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

8. Doktorantūrā ieskaita ar LMA rektora rīkojumu pēc Uzņemšanas komisijas pozitīva lēmuma.

9. Uzņemšanas komisijas sastāvā ietilpst: LMA rektors, LMA mācību prorektors, Doktorantūras vadītājs, Mākslas zinātnes katedras vadītājs, Mākslas vēstures institūta direktors.

10.  Uzņemšanas komisija vērtē pretendentu iesniegtos promocijas darba tēmas pieteikumus un dokumentus, kas apliecina pretendentu zinātniskās darbības pieredzi, ja tāda ir.


II. STUDIJAS UN DISERTĀCIJAS IZSTRĀDE
1. Doktorantūras studiju laikā doktorantam ir jāveic mērķtiecīgs pētnieciskais darbs pieredzējuša mākslas zinātnieka vadībā un jāuzraksta promocijas darbs. Tā pamatteksta apjomam jābūt 140-150 lappušu robežās (1800 zīmes lappusē; 250 000 – 270 000 kopējais rakstu zīmju skaits; maksimālais +10%), lai tajā varētu pilnvērtīgi izklāstīt pētījuma rezultātus, dziļi un vispusīgi izanalizēt pieteikto tēmu, kā arī sniegt pilnvērtīgu bibliogrāfisko un, ja nepieciešams, vizuālo materiālu. Promocijas darba tēmas izvēlei jāatbilst teksta apjomam.

2. Studiju laikā doktorantam jānokārto eksāmeni specialitātē, atbilstoši disertācijas tēmai un svešvalodā. Ar doktorantūras vadības atļauju eksāmenu svešvalodā var kārtot arī citā augstskolā.

3. Visas eksāmenu komisijas tiek apstiprinātas ar LMA rektora rīkojumu.

4.  Eksāmenam specialitātē un promocijas darba apspriešanai katram doktorantam tiek izveidota individuāla komisija, kurā ietilpst LMA Doktorantūras vadītājs, mākslas zinātnes katedras vadītājs, LMA zinātņu prorektors, Mākslas vēstures institūta direktors un pieaicināts eksperts par attiecīgās disertācijas tēmu vai nozares speciālists – LMA attiecīgās katedras profesors. Atsevišķos gadījumos var tikt pieaicināts vēl kāds speciālists no LMA vai citas iestādes, kas ir kompetents promocijas darba tēmā.

5. Eksāmena atzīmi un promocijas darba vērtējumu nosaka balsojot. Promocijas darbs tiek vērtēts pozitīvi un ieteikts aizstāvēšanai, ja par to balso vairākums (50%+1) no klātesošo komisijas locekļu skaita.

6. Ja saņemts negatīvs promocijas darba vērtējums, tad atkārtotai apspriešanai pretendents to var iesniegt ne ātrāk kā sešu mēnešu laikā kopš negatīvā lēmuma pieņemšanas brīža.

7. Eksaminācijas un promocijas darba apspriešanas gaitu protokolē Doktorantūras sekretāre.

8. Slēdzienu – ieteikumu disertācijas aizstāvēšanai promocijas padomē paraksta Doktorantūras vadītājs un sekretāre.

9. Ja doktorants neaizstāv promocijas darbu divu kalendāro gadu laikā pēc doktorantūras studiju termiņa beigām, tad lēmumu par to, no kādiem līdzekļiem apmaksā promocijas procesu, pieņem LMA.

10. Promocijas kārtību LMA promocijas padomē nosaka LR Ministru kabineta noteikumi „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” (Nr1001, 2005.27.12.) un LMA promocijas padomes Nolikums.


III. ZINĀTNISKĀ GRĀDA PRETENDENTA AKADĒMISKĀS
      DARBĪBAS PIELĪDZINĀŠANA DOKTORA STUDIJU
       PROGRAMMAS PRASĪBĀM


1. LMA rektora apstiprināta komisija mēneša laikā no dokumentu iesniegšanas dienas lemj par tāda pretendenta akadēmiskās darbības pielīdzināšanu, kurš nav apguvis atbilstošu programmu. Pieņemot lēmumu ievēro šādus kritērijus:
a) patstāvīgi veikts tematiski vienots pētījums, kas sniedz jaunas atziņas mākslas zinātnē vai arhitektūrā un par ko ir publicēti vai pieņemti publicēšanai zinātniskie raksti;
b) sekmīgi nokārtoti programmā paredzētie promocijas eksāmeni;
c) promocijas darba zinātniskie rezultāti referēti vismaz vienā starptautiskā konferencē mākslas zinātnē;
d) pretendents ir vadījis vismaz viena studenta kursa darbu, bakalaura vai maģistra darbu vai ir lasījis lekcijas vismaz viena kredītpunkta apjomā augstskolā;
e) pretendents vadījis darba grupu, pildot noteiktu sadaļu zinātniskajā projektā, piedalījies vismaz viena starptautiska semināra vai konferences organizēšanā vai veicis pētījumus sadarbībā ar ārvalstu vai citām Latvijas zinātniskajām institūcijām.

2. Ja pieņemts lēmums par akadēmiskās darbības pielīdzināšanas programmas prasībām, Doktorantūra nedēļas laikā lēmumu paziņo pretendentam. Ja pieņemts negatīvs lēmums, komisija norāda lēmuma pamatotību un atdod dokumentus pretendentam.

3.  Pretendentam ir tiesības novērst norādītās nepilnības un iesniegt dokumentus atkārtoti, bet ne agrāk kā trīs mēnešus pēc komisijas lēmuma pieņemšanas.


IV. KREDĪTPUNKTU SISTĒMA DOKTORANDA DARBA VĒRTĒŠANĀ.

1. Doktorantūras studentam ik gadus jāiegūst 40 kredītpunkti (KRP)

2. Kredītpunktus var iegūt par sekojošu sekmīgu veikumu:
3. Atskaite par studiju darbu doktorantūrā iesniedzama katra semestra beigās, pievienojot tai izvērstu vērtējumu no promocijas darba vadītāja puses. Atskaite ir pamats sekmīgam doktoranda darba vērtējumam kā kredītpunktu summas aprēķina, tā arī stipendijas pieprasījuma gadījumā.