Kreisā mala
Labā mala
Valdis Villerušs
Emeritētais profesors
Pasniedz augstspieduma tehnikas, grāmatu un kompozīciju.
E-pasts: valdis.villeruss@lma.lv

IZGLĪTĪBA
1992           Mākslas maģistra grāds
1961-1968   Valsts Mākslas akadēmija, Grafikas nodaļa

DARBA  PIEREDZE
Kopš 1970 – docētājs Latvijas Mākslas akadēmijā
Patlaban docētie kursi – Grafikas nodaļā: grāmatas dizains, augstspiedums, burti; Mākslas zinātnes nodaļā: grafikas iespiedtehnikas
2010 – Piešķirts Valsts izglītības satura centra ārštata metodiķa sertifikāts

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI UN AMATI
2000 – LZA Goda doktora zinātniskais grāds (Dr. art. h. c.)
Kopš 1997 – LMA, profesora akadēmiskais nosaukums un amats
1992-1997 – LMA, docenta akadēmiskais nosaukums un amats
1970-1992 –  LMA, vecākais pasniedzējs

MĀKSLINIECISKĀ JAUNRADE
Galvenās darbības jomas: ksilogrāfija, asamblāža, grāmatu māksla
Personālizstādes – 5
Dalība apmēram 60 tēlotājas mākslas izstādēs Latvijā un ārzemēs
Dalība vairāk nekā 40 grāmatu izstādēs un mesēs Latvijā un ārzemēs
Mākslinieciskā apdare vairāk nekā 200 grāmatām

PĒTNIECISKĀ DARBĪBA
Zinātniskās darbības galvenās jomas: Latvijas grāmatu mākslas un grafikas vēsture
Metodiskās darbības galvenās jomas: grafiskā tēlotājdarbība, raksts, grāmatu dizains

PUBLIKĀCIJAS
Zinātniska, metodiska un mākslu popularizējoša satura raksti grāmatās un preses izdevumos – 64
Pēdējo gadu nozīmīgākās publikācijas:
Umjetničko oblikovanje knjige u Latviji. – Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagreba, 2007;
Milevski, R., Villerušs, V.  Reading the Bible, Preserving the Precious Text: Latvian Peasant Metal-Clad Bindings. – Library History.Vol. 24, No. 2. – 2008;
Latvijas grāmatu māksla (1780 – 1840); (1840 – 1890); (1890 – 1914). – 3 raksti Latvijas mākslas vēsturei
http://www.makslasvesture.lv/index.php/  – Latvijas Mākslas akadēmijas  Mākslas vēstures institūts, 2008, 2009.
Ikšķiles novads. Ceļvedis. – Jumava, 2011.
CD – 1
Veikta 10 grāmatu sastādīšana, redakcionālais darbs  4 grāmatu izdošanā

REFERĀTI UN ZINĀTNISKI ZIŅOJUMI
Ziņojumi LZA Grāmatniecības vēstures komisijā – 4
Referāti un ziņojumi konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs – 10
Pavadreferāti grāmatu izstādēm Latvijā un ārzemēs (Prāga, Viļņa, Zagreba) – 6

MĀKSLAS IZSTĀŽU ORGANIZĒŠANA
Vispārēju mākslas izstāžu iniciators un organizators – 3 izstādes
Grafikas izstāžu iniciators un organizators – 6 izstādes (komplektētas no personīgajiem krājumiem)
Grāmatu izstāžu iniciators un organizators – 2 izstādes (komplektētas no personīgajiem krājumiem)
Grāmatu mākslas izstāžu kurators – 6 izstādes (sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku) Latvijā un ārzemēs (Budapešta, Prāga, Viļņa, Zagreba)

DARBĪBA PROFESIONĀLAJĀS UN SABIEDRISKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Kopš 1986    Latvijas Mākslinieku savienības biedrs
Kopš 1996    Valsts Heraldikas komisijas loceklis
1996-2002    LKF projekta „Biblioteca Rigensis” atbildīgais mākslinieks
2000-2004    Kultūrkapitāla fonda ekspertu komisijas loceklis
Kopš 2005    Latvijas Mākslinieku savienības muzeja darbu pārstrukturēšanas komisijas loceklis. 

APBALVOJUMI UN GODA NOSAUKUMI
Pēdējo 15 gadu nozīmīgākie apbalvojumi grāmatu mākslā:
1. vieta Latvijas grāmatu mākslas konkursu atsevišķu izdevumu grupās: 1996, 1998 (2x), 2000 (3x), 2001, 2008, 2009, 2010
Diploms Baltijas valstu grāmatu mākslas konkursā; Viļņa, 2009 (Dž. Bokačo Dekamerons)
Nominācija Leipcigas grāmatu meses grāmatu mākslas konkursā, 2002 (Tūkstoš un viena nakts)
1999. gada skaistākā grāmata – Latvijas grāmatu mākslas konkurss, 2000
Diploms Baltijas valstu grāmatu mākslas konkursā; Viļņa, 1999 (U. Eko Rozes vārds)
1997. gada skaistākā grāmata – Latvijas grāmatu mākslas konkurss, 1998